7NsWZw

7NsWZw

Zásady ochrany osobných údajov

  1. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.

  2. Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov účastníkov kurzu za účelom prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania, teda prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov kurzu, maximálne však 5 rokov od zozbierania týchto údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané za účelom prihlásenia na kurz sú Nezisková organizáciou spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

  3. Sprostredkovateľ môže počas spracúvania osobných údajov vykonávať spracovateľské operácie, ku ktorým patrí cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia vďaka vzdialenému prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tejto krajine. Pri prenose prevádzkovateľ dbá na čo najväčšie zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou šifrovania a využívania softwarových a hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

  4. Sprostredkovateľ využíva etické štandardy na vysokej úrovni a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov, ktoré vyžaduje zákon, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy, Sprostredkovateľ bez súhlasu účastníka neposkytne ani nesprístupní jeho osobné údaje tretej strane či inému príjemcovi.

  5. V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva Sprostredkovateľ všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby dotknuté osoby boli včas a riadne poučené o právach, ktoré im prislúchajú na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak Sprostredkovateľ obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví ju do 30 dní odo dňa jej doručenia.

  6. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti, ktorá je adresovaná spoločnosti, žiadať informácie o tom, či sú jej osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti, odkiaľ, teda z akého zdroja Sprostredkovateľ tieto údaje získala, informácie o rozsahu a zozname spracúvaných údajov, tiež môže požadovať opravu alebo zničenie svojich údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne alebo zničenie osobných údajov, ktorých účel spracovania už neexistuje, príp. sú predmetom spracúvania neoprávnene.

  7. Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné ako tie účely, na ktoré osobné údaje právoplatne poskytla, a tiež proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov. Táto námietka však musí byť oprávnená. Sprostredkovateľ má povinnosť tieto osobné údaje bezodkladne blokovať a zničiť ihneď, ako jej to dovolia okolnosti.

  8. Ak má dotknutá osoba podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, je oprávnená podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  9. Dotknutá osoba, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu si môže svoje práva uplatniť cez právneho zástupcu.

  10. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, má možnosť uplatniť blízka osoba na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Vymazanie účtu, osobných informácií a údajov Používatelia alebo vodiči dodávky môžu požiadať o vymazanie svojho účtu, osobných údajov a osobných údajov nášho správcu stránky buď zaslaním e-mailu na adresu info@onselo.com/deploy/ride ALEBO vyplnením kontaktného formulára nižšie.

https://www.onselo.com/contact-us

Odoberajte náš Newsletter

7NsWZw